Tokyo Architecture Info
Naritasan Shinshoji Temple Shoro Shotokutaishido Hall
Address
1 Narita
Narita City, Kanto 286-0023
Photograph © Wayne Lorentz
Photograph © Wayne Lorentz
Photograph © Wayne Lorentz
Photograph © Wayne Lorentz
Basic Information
Type Holy Place
Neighborhood: Central Narita