Tokyo Architecture Info

Shinjuku Sumitomo Building

Also known as
Shinjuku Sumitomo Head Office Building
Address
2-6-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nikken Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 52
Neighborhood: Nishi-Shinjuku