Tokyo Architecture Info
Citytower Shinjuku Shintoshin
Address
4-2-15 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 37
Neighborhood: Nishi-Shinjuku