Tokyo Architecture Info

Citytower Shinjuku Shintoshin

Address
4-2-15 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 37
Neighborhood: Nishi-Shinjuku