Tokyo Architecture Info

I Land Hall

Address
6-5-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Entertainment Venue
Neighborhood: Nishi-Shinjuku