Tokyo Architecture Info
I Town
Address
6-21-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 22
Neighborhood: Nishi-Shinjuku