Tokyo Architecture Info

Kumano Shrine

Also known as
Juniso Kumano-jinja Shrine
Address
2-11-2 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Holy Place
Neighborhood: Nishi-Shinjuku