Tokyo Architecture Info
KDDI Building
Address
2-3-2 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 32
Neighborhood: Nishi-Shinjuku