Tokyo Architecture Info
Nishi-Shinjuku Mitsui Building
Address
6-24-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 27
Neighborhood: Nishi-Shinjuku