Tokyo Architecture Info
Shinjuku Center Building
Address
1-25-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Taisei Construction Company
Type Skyscraper
Floors: 54
Neighborhood: Nishi-Shinjuku