Tokyo Architecture Info

Shinjuku Green Tower

Address
6-14-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nikken Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 29
Neighborhood: Nishi-Shinjuku