Tokyo Architecture Info
Shinjuku First West Building
Address
1-23-7 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 18
Neighborhood: Nishi-Shinjuku