Tokyo Architecture Info

Shinjuku First West Building

Address
1-23-7 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 18
Neighborhood: Nishi-Shinjuku