Tokyo Architecture Info

Shinjuku I Land Tower

Also known as
Shinjuku Island Tower
Address
6-5-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nihon Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 44
Neighborhood: Nishi-Shinjuku