Tokyo Architecture Info
Shinjuku L Tower
Address
1-6-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 31
Neighborhood: Nishi-Shinjuku