Tokyo Architecture Info

Shinjuku Mitsui Building

Address
2-1-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nihon Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 55
Neighborhood: Nishi-Shinjuku