Tokyo Architecture Info

Shinjuku Monolith Building

Address
2-3-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nihon Sekkei
Type Skyscraper
Neighborhood: Nishi-Shinjuku