Tokyo Architecture Info
Shinjuku NS Building
Address
2-4-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nikken Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 30
Neighborhood: Nishi-Shinjuku