Tokyo Architecture Info

Shinjuku Oak Tower

Also known as
Nishi-Shinjuku City Tower
Address
6-8-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Nikken Sekkei
Type Skyscraper
Floors: 38
Neighborhood: Nishi-Shinjuku