Tokyo Architecture Info
Shiba Park
Address
4-8- Shiba-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Natural Architecture
Neighborhood: Shiba-Koen