Tokyo Architecture Info

Sumitomo Shiba-Koen Tower

Address
2-11-1 Shiba-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 30
Neighborhood: Shiba-Koen