Tokyo Architecture Info
Sumitomo Shiba-Koen Tower
Address
2-11-1 Shiba-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 30
Neighborhood: Shiba-Koen