Tokyo Architecture Info
Lumine 1
Address
1-1-5 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Retail
Neighborhood: Nishi-Shinjuku