Tokyo Architecture Info
1-22-4 Nishi-Shinjuku
Address
1-22-4 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 12
Neighborhood: Nishi-Shinjuku