Tokyo Architecture Info

NTT Shinjuku Building

Address
1-22-14 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Neighborhood: Nishi-Shinjuku