Tokyo Architecture Info
Shinjuku Square Tower
Address
6-22-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 34
Neighborhood: Nishi-Shinjuku