Tokyo Architecture Info

Yodobashi Camera Head Store

Also known as
Yodobashi Main West Shop
Address
1-11-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Retail
Neighborhood: Nishi-Shinjuku