Tokyo Architecture Info

ADK Shochiku Building

Address
1-13-1 Tsukiji
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 23
Neighborhood: Tsukiji