Tokyo Architecture Info

Daikan Plaza Building

Address
7-10-17 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 10
Neighborhood: Nishi-Shinjuku