Tokyo Architecture Info

Giant Sky Wheel

Also known as
Daiba Ferris Wheel
Address
1-1- Aomi
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Ferris Wheel
Neighborhood: Aomi