Tokyo Architecture Info
Giant Sky Wheel
Also known as
Daiba Ferris Wheel
Address
1-1- Aomi
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Ferris Wheel
Neighborhood: Aomi