Tokyo Architecture Info

Tetsu-bashi

Also known as
Niju-bashi
Niju Bridge
Address
1-1- Chiyoda
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Bridge
Neighborhood: Chiyoda