Tokyo Architecture Info

New Mitsubishi Shoji Building

Address
2-6-3 Marunouchi
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Neighborhood: Marunouchi