Tokyo Architecture Info
Shin-Ohashi Bridge
Address
2-- Shin-Ohashi
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Bridge
Neighborhood: Shin-Ohashi