Tokyo Architecture Info

Shin-Ohashi Bridge

Address
2-- Shin-Ohashi
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Bridge
Neighborhood: Shin-Ohashi