Tokyo Architecture Info
Shinobazu-no-ike
Also known as
Shinobazu-no Pond
Address
1-2- Ueno-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Natural Architecture
Neighborhood: Ueno-Koen