Tokyo Architecture Info
Tokyo-ko Tunnel
Also known as
Tokyo Bay Tunnel
Address
1-- Higashi-Yashio
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Transportation Facility
Neighborhood: Higashi-Yashio