Tokyo Architecture Info

Photograph of Naritasan Shinshoji Temple Benzaitendo Hall

Naritasan Shinshoji Temple Benzaitendo Hall

Photograph © Wayne Lorentz