Tokyo Architecture Info

Photograph of Naritasan Shinshoji Temple Korinkaku Hall

Naritasan Shinshoji Temple Korinkaku Hall

Photograph © Wayne Lorentz