Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Post Office

Shinjuku Post Office

Photograph © Wayne Lorentz