Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Sumitomo Building

Shinjuku Sumitomo Building

Photograph © Wayne Lorentz