Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Washington Hotel

Shinjuku Washington Hotel

Photograph © Wayne Lorentz