Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Mitsui Building

Shinjuku Mitsui Building

Photograph © Wayne Lorentz