Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Monolith Building

Shinjuku Monolith Building

Photograph © Wayne Lorentz