Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku New City Hotel

Shinjuku New City Hotel

Photograph © Wayne Lorentz