Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku NS Building

Shinjuku NS Building

Photograph © Wayne Lorentz