Tokyo Architecture Info

Photograph of Shinjuku Oak Tower

Shinjuku Oak Tower

Photograph © Wayne Lorentz